Varsel om oppstart av detaljregulering for Dalen skole, Dalen barnehage og Dalen idrettsplass

Dalen skole illustrasjon

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for ovennevnte områder i Dalen i Fet kommune, med eiendommene gnr./bnr.: 59/33, 59/2, 59/19, 59/20, 59/39, samt deler av 57/10 og tilgrensende veier: Meieriveien og Kinnveien. Annonsering i Indre Akershus Blad skjer den 30.05.2018 og i Romerikes Blad den 31.05.2018.

Formålet med reguleringsplanen
Hele planområdet er i dag uregulert. Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere skolen og idrettsanlegget i henhold til dagens bruk og samtidig legge til rette for en ny barnehage for 80 barn på grusplassen med atkomst fra Meieriveien. Barnehagearealet er i kommuneplanen avsatt til boligareal, men for å imøtekomme krav om kommunens barnehagedekning er det behov å avsette det meste av arealet til ny barnehage i stedet. Areal for barnehagetomten er spilt inn med omdisponering fra bolig- til undervisningsformål i kommuneplanens arealdel, i forbindelse kommuneplanrulleringen. Det vurderes å beholde noe areal til bolig med tilhørende atkomstvei, og derfor er veiforbindelse til Meieriveien tatt med som del av planområdet.


Detaljreguleringens formål er å finne gode løsninger for plassering og utforming av bebyggelse, utearealer og forbindelseslinjer. Dagens gang- og sykkelvei mellom skolen og busslomme i Meieriveien vil videreføres i planen og det vil søkes å skille myke og harde trafikanter. Dagens bolig (tidligere skolestyrerbolig) i Kinnveien 90 vil opprettholdes med bruk som bolig, men foreslås regulert til undervisningsformål i tråd med arealformålet i gjeldende kommuneplan.


Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. Viktige tema vil likevel vurderes og redegjøres for i planforslaget, og det bes i denne sammenheng om innspill fra naboer, instanser og øvrige. Ny plan-ID er 0302 R1805.


Planprosess og medvirkning
Antatt framdrift planarbeid:
Politisk 1. gangsbehandling reguleringsplan: September 2018
Offentlig ettersyn av plansaken: Oktober- november 2018
Politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling: Februar 2019


Det vil bli en ny anledning til å komme med innspill til de mer konkrete planene etter politisk 1. gangsbehandling. Parallelt med reguleringsprosessen vil det gjennomføres rullering av kommuneplanens arealdel (KP). 1.gangsbehandling av KP i kommunestyret forventes i januar 2019. Endelig vedtatt reguleringsplan kommer da etterfølgende KP’s 1.gangsbehandling, og det tas forbehold om at innspill til KP av omdisponerte arealer fra bolig til undervisningsformål godkjennes og lagt ut på offentlig ettersyn. Det legges videre opp til en parallell byggesaks- og reguleringsprosess iht. pbl. §12-15.


Merknader til oppstartsvarslingen
Merknader til planarbeidet sendes til regulering@vindveggen.no eller:
Vindveggen Arkitekter AS v/ Guro B. Bredland, Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm
Gjenpart av merknad sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund, postmottak@fet.kommune.no


Frist for merknader er satt til 05.07.2018
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Vindveggen Arkitekter AS, tlf: 63 80 51 00 / 924 56 898, eller Fet kommune ved beredskapssjef Bjørn Magne Bakken tel. 95 12 68 25, bjorn.bakken@fet.kommune.no


Alle mottatte merknader vil refereres og kommenteres av forslagsstiller og rådmannen i forbindelse med politisk behandling av planforslaget.


Mvh.
Guro B. Bredland
Landskapsarkitekt/ reguleringsarkitekt
VINDVEGGEN ARKITEKTER AS
www.vindveggen.no