Varsel om oppstart av detaljregulering for Lundveien 35a

Illustrasjon Lundveien 35A

På vegne av eier av Lundveien 35a og i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8
kunngjøres at det for Lundveien 35A gnr.13 bnr.142, m fl, igangsettes arbeid med
detaljregulering, se kartutsnitt.

Området som er på ca. 6,2daa omfatter gnr 13 bnr 142, bnr 100 og bnr 17 samt del av vegareal for Lundveien. Formålet med planarbeidet er å regulere gnr. 13 bnr 142 til arealformål bolig; konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) i 2-3 etasjer, evt. med takterrasse. Øvrige eiendommer vil bli regulert med dagens bruk.

I gjeldende kommuneplanen er ca. 2/3 av eiendommen 13/142 avsatt til LNF og øvrig areal til bolig. Arealet avsatt til LNF er tidligere tillatt omdisponert fra jordbruk til næring av Landbruksnemda i 1996, men en del av dette arealet har til nå vært dyrket i forbindelse med omkringliggende landbruksareal. På grunn av nærhet til Nerdrum stasjon og mulighet for fortetting i randsone av boligområde ønskes eiendommen nå i sin helhet benyttet til boligformål. (Eiendommen benyttes i dag til næring.)

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Lillestrøm Arkitekter AS v/ Ingunn A. Øhra,
Torvgata 6, 2000 Lillestrøm, tlf.63892610, email: ingunn@lilleark.no

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til forslagsstiller med kopi til Fet kommune, Planavdelingen, Postboks 10 1901 Fetsund, eller postmottak@fet.kommune.no innen 08.06.17.

Mottatte bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges frem til politisk behandling.

Vennlig hilsen
Lillestrøm Arkitekter AS

Ingunn A. Øhra

Selvhjelp