Varsel om oppstart av detaljregulering for Nye boliger på Balnes - Fetveien 307

Illustrasjon boliger på Balnes

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan på Balnes i Fet kommune for eiendommene med gnr 13 bnr 39, del av gnr 12 bnr 1, m.fl. Reguleringsarbeidet utføres av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Fet kommune ved Eiendomsenheten.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere til nye boliger, det tenkes en blandet typologi med konsentrert småhusbebyggelse og én lavblokk.

Planområdet er på ca. 28,7 daa og ligger innenfor reguleringsplanene «Vest og syd for Søndre Hovin», «Hovin Nordre II» og «Rv.22 – utvidelse til 4-felt mellom Vinsnes og Hovinhøgda» fra hhv.1966, 1985 og 2010. Gjeldende område er i disse planene avsatt til boligformål, trafikkarealer og friområde. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligbebyggelse, nåværende. Det varsles et romslig planområde i første omgang for å kunne se helhetlig på området men det forventes at planområdet senere vil snevres inn til det nødvendige. Det er hovedsakelig gnr 13 bnr 39 og del av gnr 12 bnr 1 som tenkes utviklet. Planområdet omfatter for øvrig småhusbebyggelse og friområde/ballplass der eksisterende arealbruk vil videreføres.

Detaljreguleringens formål er å finne gode løsninger for plassering og utforming av bebyggelse, utearealer og trafikkarealer samt å danne en god tilslutning til eksisterende boligområde. Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning og planmyndigheten i Fet kommune har konkludert med at planen ikke faller under vilkårene for slik utredning, jf. referat fra oppstartmøte 05.10.18.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Frist for merknader er satt til 07.01.19. Merknader til planarbeidet sendes til regulering@vindveggen.no eller:

Vindveggen Arkitekter AS v/ Christina Mano, Skedsmogata 7, 2000 LILLESTRØM med kopi til Fet kommune, postboks 100, 1901 FETSUND eller postmottak@fet.kommune.no. Alle mottatte merknader vil sendes kommunen sammen med planforslaget.

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Vindveggen Arkitekter AS, tlf. 63 80 51 00.