Varsel om oppstart av detaljregulering for Riddersand skole

Riddersand - Illustrasjon

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Riddersand skole i Fet kommune for eiendommene gnr./bnr. 41/10 og 38/44. I tillegg inngår deler av 41/1 og 38/45 og tilliggende veiareal (Kirkeveien). Annonsering i Romerikes Blad og i Indre Akershus Blad skjer den 31.05.2018.

Formålet med reguleringsplanen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Riddersand barneskole med egen avdeling for spesielle behov og en ny flerbrukshall. Dagens kapasitet for 340 elever er sprengt og det skal tilrettelegges for ytterligere ca. 200 elever på skolen. Planområdet er i dag delvis regulert (plan-ID 0203 R9704) til undervisning og delvis avsatt til LNF i gjeldende kommuneplan. De aktuelle landbruksarealer er spilt inn som utbyggingsformål i kommuneplanen for Fet, som nå er under rullering. Ridderhaugen kulturminne ligger innenfor planområdet og vil videreføres med hensynssone - kulturminne i samråd med kulturminnemyndigheter. Ny plan-ID er 0203 R1804.

Foreløpige planer bygger på at ny skolebygning vil plasseres langs Kirkeveien, der Ridderhallen ligger i dag og nord for denne. Ridderhallen vil erstattes av en ny flerbrukshall
som plasseres i nordvestre del av planområdet og lavere beliggende i terreng enn skolebygningene. Det vil bli behov for terrenginngrep for stabilisering og tilpasning av nye
bygg, og derfor er det inkludert deler av tilgrensende eiendommer i nord for å sikre tilstrekkelig areal for oppfylling og istandsetting av arealene i samråd med grunneiere.


Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning og det er konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. Viktige tema vil likevel vurderes og redegjøres for i planforslaget,
og det bes i denne sammenheng om innspill fra naboer, instanser og øvrige.

Forslagstiller og plankonsulent
Reguleringsarbeidet utføres av Vindveggen Arkitekter AS på vegne av Fet kommune ved Eiendomsenheten.

Planprosess og medvirkning
Antatt framdrift planarbeid:
Politisk 1. gangsbehandling reguleringsplan: September 2018
Offentlig ettersyn av plansaken: Oktober- november 2018
Politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling: Februar 2019


Det vil bli en ny anledning til å komme med innspill til de mer konkrete planene etter politisk 1. gangsbehandling.


Parallelt med reguleringsprosessen vil det gjennomføres rullering av kommuneplanens arealdel (KP). 1.gangsbehandling av KP i kommunestyret forventes i januar 2019. Endelig
vedtatt reguleringsplan kommer da etterfølgende KP’s 1.gangsbehandling, og det tas forbehold om at innspill til KP av omdisponerte arealer tilknyttet Riddersand skole blir godkjent
og lagt ut på offentlig ettersyn. Det legges videre opp til en parallell byggesaks- og reguleringsprosess iht. pbl. §12-15.

Merknader til oppstartsvarslingen
Merknader til planarbeidet sendes til regulering@vindveggen.no eller:
Vindveggen Arkitekter AS v/ Guro B. Bredland, Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm
Gjenpart av merknad sendes Fet kommune, postboks 100, 1901 Fetsund,
postmottak@fet.kommune.no


Frist for merknader er satt til 05.07.2018
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Vindveggen Arkitekter AS, tlf: 63 80 51 00 / 924 56 898,
eller Fet kommune ved beredskapssjef Bjørn Magne Bakken tel. 95 12 68 25, bjorn.bakken@fet.kommune.no
Alle mottatte merknader vil refereres og kommenteres av forslagsstiller og rådmannen i
forbindelse med politisk behandling av planforslaget.

Mvh.
Guro B. Bredland
Landskapsarkitekt/ reguleringsarkitekt
VINDVEGGEN ARKITEKTER AS
www.vindveggen.no