Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fet Arena og barnehage

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsels oppstart av reguleringsplanarbeid av ovennevnte område. Planen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet som en detaljregulering med tilhørende bestemmelser, beskrivelse og utredninger.

Tiltakshaver er Fet IL og Plan1 AS vil være forslagsstiller.

Området ligger mellom Glomma og Fet rådhus, sør for Fetveien (Rv22) og nord for Strandengveien i Fet sentrum. Deler av Glomma er også innenfor plangrensen. Planområdet består av del av gnr/bnr 38/1 og 38/43, og berører også i noen grad gnr/bnr 38/10, 201/8 og 215/1 (veggrunn langs Fetveien og Kirkeveien).

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av flerbrukshall og barnehage. Området er tenkt regulert til idrettsanlegg og barnehage med tilhørende anlegg, veger, parkering og grønnstruktur.

Området som skal reguleres er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel 2014-2026, vedtatt 22.06.15.

Arealene er regulert til offentlige bygninger i gjeldende ”Reguleringsplan for Østersund, Gnr 38/43” stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 02.02.79. Man ligger også så vidt innenfor grensen for gjeldende ”Reguleringsplan for Sundet, Rv.22 X Rv.172” stadfestet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 30.07.79 og ”Reguleringsplan for Kryss RV22 x RV172 x FV277” vedtatt 01.03.04 hvor arealene er regulert til offentlige bygninger og trafikkområde. Detaljreguleringen vil bli en endring av deler av gjeldende reguleringsplaner.

Det er i samråd med Fet kommune kommet fram til at det ikke er krav om konsekvens-utredning i henhold til PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 19. desember i 2014.

For nærmere angivelse av reguleringsområdets beliggenhet og avgrensing vises det til kartet nedenfor.
Spørsmål og eventuelle skriftlige merknader til planarbeidet kan innen 02. november 2015 rettes til:

Plan1 AS Gardermoen
Balder Allé 2, 2060 Gardermoen
E-post: rag@p1.no
Tlf.nr.: 95 92 00 27