Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering tre boligtomter gnr 31, bnr 68, 76, 78 på Roven i Fet kommune

Oppstart Laget illustrasjonsbilde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av planarbeid for detaljregulering av tre boligtomter for småhusbebyggelse langs Karlsrudvegen øst for Glomma i Fet kommune. Planområdet er ca 2,8 daa og del av eiendommen Laget gnr 31, bnr 68, 76, 78. Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan for Fet 2014-2026 (vedtatt 22.06.15). Adkomst er forutsatt fra Gamle Roven veg (278) via Karlsrudvegen.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det er gjennomført oppstartmøte med Fet kommune 18.12.15, varsling av planarbeid skjer i samsvar med kommunens føringer.

Forslagstiller er grunneier Janne og Rune Ekeberg.

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordveien 72, 1930 Aurskog
post@hannekarin.no tlf 470 56 930

Frist for merknader er satt til 02. mai 2016