Varsel om oppstart av planarbeid for Granskrysset/Tofsrudkrysset

Granskrysset-Tofsrudkrysset illustrasjon

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for nytt Grans- / Tofsrudkryss (Gnr 203, Bnr. 3).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for atkomst til boligfelt i Granåsen ved at eksisterende kryss bygges om fra et x-kryss til en rundkjøring. Dette medfører tilpassing av eksisterende atkomst mot nord og ombygning, flytting og tilpassing av eksisterende busslommer.

Reguleringsplanen vil hensynta midlertidig omkjøringsfelt under byggeperioden. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Arbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Forslagsstiller er Gartnerveien Eiendom AS. Spørsmål og merknader kan rettes til forslagsstillers konsulent innen 4. august 2016.

MARLOW ARKITEKTER AS
v / Gry Eide på tlf. 67 59 00 40 eller ge@marlowarkitekter.no