Varsel om oppstart av planarbeid for Løkenåsen C1

Løkenåsen C1 illustrasjon

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-11 og 17-4 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan på Løkenåsen i Fet kommune for eiendommen med gnr 39 bnr 109 samt del av gnr 40 bnr 2, 75, 76 og del av gnr 39 bnr 106 og 107. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Planområdet fremgår av kartutsnittet, og har et areal på ca. 12,4 daa.

Hensikten med planarbeidet er å regulere felt C1 i reguleringsplan for «Del av Løkenåsen» til boligbebyggelse. Tilrettelegging for gangforbindelse/sti til eksisterende skogsområde/grønnstruktur vil inngå i planarbeidet.

Reguleringen vil være i tråd med avsatt boligformål i kommuneplan og i reguleringsplan for «Del av Løkenåsen» men det er ønskelig å vurdere alternativ bygningstypologi enn det reguleringsplan for «Del av Løkenåsen» åpner for. Foreløpig vurderes mulighet for en kombinasjon av leilighetsbygg med p-kjeller og rekkehus. Feltavgrensningen er videre tilpasset det bratte terrenget.

Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning og planmyndigheten i Fet kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes, jf. referat fra oppstartsmøte 30.03.16.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Forslagsstiller er Løkenåsen Panorama AS og konsulent for planarbeidet er Vindveggen Arkitekter AS.

Merknader til planarbeidet sendes til regulering@vindveggen.no eller:
Vindveggen Arkitekter AS v/ Christina Mano
Skedsmogata 7
2000 Lillestrøm

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Vindveggen Arkitekter AS tlf: 63 80 51 00

Frist for merknader er satt til 25.07.16. Alle mottatte merknader vil sendes kommunen sammen med planforslaget.