Varsel om oppstart av planarbeid for Smiehaugen park

Illustrasjon Smiehaugen park

På vegne av Bygg-Team Romerike AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med reguleringsplan - detaljregulering for gbnr. 31/125 m. fl. i Varåveien nr. 13. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17- 4. Tiltaket er vurdert til å ikke utløse krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4- 1, 4-2).

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde for boligbebyggelse, og befinner seg øst for Rovenveien (Fv. 172) .

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i 2 - 3 etasjer. Det legges opp til atkomst fra Varåveien og eksisterende kryss Varåveien /Rovenveien.

Kartutsnittet viser områdets beliggenhet. Planområdets avgrensning er markert med stiplet linje. Deler av eksisterende veg - Varåveien - er innlemmet i planavgrensningen i tilfelle det skulle vise seg behov for utbedringstiltak og fortau langs denne.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Øvre Romerike Prosjektering AS, v/Andreas Kaarbø på telefon: 452 86 101, eller e-post: ak@orp.no.

Merknader sendes skriftlig innen 04.03.2016 til:
ak@orp.no, evt. i brev til Øvre Romerike Prosjektering AS v/Andreas Kaarbø, pb 26, 2051 Jessheim.

Det bes om at kopi sendes til: postmottak@fet.kommune.no, evt. i brev til Fet kommune, Kirkeveien 85, postboks 100, 1901 FETSUND.

Denne kunngjøringen er også tilgjengelig på vår hjemmeside
http://www.orp.no

Med hilsen
for ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS

Andreas Kaarbø
Arealplanlegger
e-post: ak@orp.no
tlf. 452 86 101