Varsel om oppstart av planarbeid i forbindelse med detaljreguleringsplan for "Boliger Fossen"

Illustrasjon oppstart boliger Fossen

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan boliger Fossen i Fet kommune.

Planområde omfatter gnr/bnr 33/23, 33/114, 33/115, samt tilstøtende strekning av Fallaveien, Tofsrudveien samt Varåa. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planområde omfatter ca. 8,6 daa. Eiendommene skal reguleres til småhusbebyggelse. Eiendommen 33/14 er per dags dato bebygd med enebolig. Eiendom 33/23 planlegges utbygget med tre tomannsboliger (6 boenheter) i tillegg til eksisterende enebolig. Som supplering til eksisterende avkjørsel fra Fallaveien skal det etableres ekstra avkjørsler fra Tofsrudveien til eiendommen 33/23.

Planområdets begrensning fremgår av vedlagt kartutsnitt. Forslagsstiller og grunneier er Arne Hallset.
Eventuelle spørsmål og kommentarer kan rettes innen 30.01.2017 til:
ARK19 arkitektkontor AS v/Piotr Salyga 
Akersgata 73b, 0180 Oslo. Tlf. 22 11 16 75/76, mobil 90099226,
e-mail: piotr@ark19.no
 

Selvhjelp