Varsel om planoppstart for boligutvikling Stensrud 2

Stensrud2

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles herved om oppstart av detaljregulering til boligformål på del av gnr 56/bnr 1 i Gansdalen, Fet kommune.

Planområdet er på ca 40 daa og ligger nord for Hølandsveien/fv 169 i forlengelsen av Stensrudfeltet. Formål med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av småhusbebyggelse med vekt på eneboligbebyggelse med tilhørende uteanlegg og grønnstruktur. Forslagstiller er grunneier gnr 56/bnr 1.

Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommuneplan og utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Skriftlige kommentarer/merknader til planarbeidet rettes til:
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, post@hannekarin.no, tlf 470 56 930

Frist for merknader er 25.10. 2019