Vedtak av detaljreguleringsplan 0203 R1403 Gardarheim

Illustrasjon Gardarheim

 I medhold av plan- og bygningsloven nr. 71,§12-12, vedtok kommunestyret i møte den 23.05.16 følgende reguleringsplan:
- Detaljreguleringsplan 0203 R1403 Gardarheim

Klagefrist:
Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Fet kommune innen 01.07.16.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes: Fet kommune, Samfunn og næring, pb 100, 1901 Fetsund