Vedtak av detaljreguleringsplan 0203 R1501 Fet Arena og Barnehage

Illustrasjon Fet Arena

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 20.06.2016 følgende reguleringsplan: - Detaljreguleringsplan 0203 R1501 Fet Arena og Barnehage

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 18. juli. 2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens §15-2 og § 15-3. Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes: Fet kommune, Samfunn og næring, pb. 100, 1901 Fetsund.