Vedtak av reguleringsplan Løkenåsen B3

Illustrasjon, høring løkenåsen 3b

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 22.10.2018 sak nr. 104/18 detaljreguleringsplan 0203 R1502 Løkenåsen felt B3

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 05. desember 2018. Dersom overholdelse av fristen ikke er mulig, må dette meddeles kommunen skriftlig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes

Fet kommune
Samfunn og næring,
pb. 100,
1901 Fetsund.