Vedtak av reguleringsplan Løkenåsen Felt C1

Illustrasjon Løkenåsen C1

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008 nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte den 18.06.2018 følgende reguleringsplan: Sak nr. 73/18, Detaljreguleringsplan 0203 R1601 Løkenåsen felt C1

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 1. august 2018.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes til Fet kommune, Samfunn og næring, pb. 100, 1901 Fetsund.