Vedtak endring av detaljreguleringsplan 0104 R0606

Nerdumshagen Illustrasjon vedtatt plan

Forslag til endring av detaljreguleringsplan 0104 R0606 Nerdrumhagen datert 18.03.2016 med revisjoner vedtas i medhold av plan og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens §15-2 og § 15-3. Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes Fet kommune, Samfunn og næring, pb. 100, 1901 Fetsund.