Vedtak om endring av reguleringsplan 0203 R1302 "Løkenåsen felt B5"

Felt B5

I medhold av plan- og bygningsloven av 2008, nr.71, § 12-12, vedtok Fet kommunestyre i møte 12.12.2016 sak nr. 141/16 endring av detaljreguleringsplan 0203 R1302 Løkenåsen felt B5.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Eventuelle klager må være innsendt innen 15. februar 2017. Dersom overholdelse av fristen ikke er mulig, må dette meddeles kommunen skriftlig.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen tre år, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3. Eventuelle klager eller krav må fremsettes skriftlig og sendes Fet kommune, Samfunn og næring, pb. 100, 1901 Fetsund.